top of page
cooperatie-heerlen-duurzaam

Nieuws

  • Foto van schrijverCoöperatie Heerlen Duurzaam

Persbericht: Samen voor betaalbare energie in Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners in Parkstad beschikbaar te stellen.


In 2015 hebben de Parkstad-gemeenten, onder de noemer Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET), de ambitie uitgesproken om al in 2040 energieneutraal te zijn. De klimaatverandering en de gestegen energiekosten dwingen ons hiertoe. De energiearmoede vergroot de druk om de energietransitie te versnellen en sterkt het verlangen om op zoek te gaan naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de energieprijs. Dit laatste kan als de Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties de handen ineenslaan om energie op een duurzame manier op te wekken en deze aan inwoners beschikbaar te stellen.


Gezamenlijk invulling geven aan opwekking en levering van stroom

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is in 2016 door de Bestuurscommissie Duurzaamheid van Stadsregio Parkstad Limburg de wens uitgesproken om tot een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) te komen. In 2021 heeft de Bestuurscommissie Duurzaamheid besloten om nader te verkennen hoe inkoop van gemeentelijke stroom op een dusdanige manier georganiseerd kan worden zodat lokale duurzame stroom voor gemeentelijke doeleinden (o.a. straatverlichting) kan worden gebruikt. Bovendien willen gemeenten samen met energiecoöperaties mogelijkheden voor een gezamenlijk energiebedrijf verkennen, waarbij gemeenten en coöperaties invulling geven aan opwekking en levering van duurzame energie.


Energiecoöperaties ondersteunen Parkstedelingen bij de energietransitie

In de afgelopen vijf jaar zijn er in Parkstad 5 energiecoöperaties opgericht, die vanuit burgerinitiatieven zijn ontstaan. De energiecoöperaties uit Parkstad delen, samen met de andere coöperaties in Limburg, hun kennis en kunde in de alliantie REScoop Limburg. Ze worden hierin onder anderen gesteund door Provincie Limburg en de Natuur en Milieu Federatie Limburg.

Zo is er een krachtig, en groeiend, netwerk van onafhankelijk lokale energiecoöperaties ontstaan. En bieden de energiecoöperaties in Parkstad de lokale gemeenschap brede kennis en kunde bij het realiseren van opwekking- en besparingsprojecten.

Samen met gemeenten hopen de energiecoöperaties een krachtige impuls aan de verduurzaming van Parkstad te geven, met als gedeelde ambitie een publiek-coöperatief energiebedrijf.


Wat wordt met een publiek-coöperatief energiebedrijf bereikt?

Een publiek-coöperatief energiebedrijf is een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en/of gemeentelijke partijen met een sociaal karakter. Met een publiek-coöperatief energiebedrijf kan worden bereikt dat:

  • Lokaal energie wordt opgewekt en geleverd in de regio;

  • Energie kan worden geleverd tegen stabielere voorwaarden dan de energiemarkt waar alle inwoners (en bedrijven en organisaties) voordeel van hebben;

  • Een duurzame energievoorziening wordt gecreëerd die langjarige zekerheid biedt met hernieuwbare energie;

  • Maatschappelijke partners (overheden, inwoners en bedrijven) intensief samenwerken in een coöperatieve setting met het doel om samen de benodigde expertise, diensten en systemen te ontwikkelen en onderhouden.

De voornaamste beweegreden om tot een publiek-coöperatief energiebedrijf te komen is om lokaal profijt te garanderen. Het lokale energiebedrijf kan als vehikel dienen om de opwekking van duurzame energie te bespoedigen en om invloed uit te kunnen oefenen op de betaalbaarheid en rechtvaardige beschikbaarheid van energie. Hierdoor kan het publiek-coöperatief energiebedrijf ook sociale doelen dienen.

Vervolgstappen

Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties hebben gezamenlijk een toekomstbeeld voor een publiek-coöperatief energiebedrijf geschetst. Als vervolgstap worden ideeën rondom een publiek-coöperatief energiebedrijf nader uitgewerkt door een kernteam van drie medewerkers, waarbij zaken zoals het organisatiemodel, de business case en financiering nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat eind 2023 gemeenteraden en leden van coöperaties over een ontwerpbesluit gaan besluiten. Indien positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden zal een entiteit worden opgericht en krijgt Parkstad haar eigen publiek-coöperatief energiebedrijf.

48 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page